ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
งบประมาณต่างๆ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 1112 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.207.108.191
คุณเข้าชมลำดับที่ 940,896

เว็บไซต์บริการ

 

testssss
000


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ที่ตั้งและอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
เขตการปกครอง
กลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การศึกษา
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
การสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
วิสัยทัศน์การพัฒนา พันธกิจ
แผนที่ตำบลบางกะไชย
ลักษณะภูมิอากาศ
ประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานเชือกฟางหมู่ 9
Download
กระดานสนทนา
งบประมาณต่างๆ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 62
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 63
รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 เม.ย.-มิ.ย. 63
รายละเอียดคุณลักษณะรถขยะ6ตัน6ล้อ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
รายงานการประชุมสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานจัดหางาน
สำนักงานสาธารณสุข
สํานักงานสหกรณ์จันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
เว็บไซต์บริการ
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ปฏิทินกิจกรรม
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
เว็บไซต์บริการ
testssss
000
เมนูทางขวา
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองช่าง
กองคลัง
สำนักงานปลัด
ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2559
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2560
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2558
แผนการดำเนินการปี พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
แผนการดำเนินการปี พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ประมวลจริยธรรมพนักงาน
คู่มือสำหรับประชาชนฯ
แผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2561
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557-2561
แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2563
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
แผนการดำเนินการปี พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2560
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี พ.ศ.2559
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น-5-ปี-2561-2565
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อบต.คืออะไร?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/หน้าที่ของสภา ฯ
ความหมาย/หน้าที่ของนายก ฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.มีรายได้จากที่ใดบ้าง?
อบต.มีรายจ่ายอะไรบ้าง?
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต.?
ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานป้อมไพรีพินาศรำลึกฯ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
มาตรการการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ืมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซี่อสัตย์ สุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
บริการประชาชน e-sevice
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งบประมาณการเงิน
ฐานข้อมูลท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.บางกะไชย?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การบริหารและพัฒนาและทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
                       
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.