ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

ทำเนียบบุคลากร


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางดวงพร สนอยู่
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางอรสา บุญมานะ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวพิระดา พิงกุศล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาววัลลา ฟูคณะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวชนิษา บำรุงมิตร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาววชิราภรณ์ บัวเผื่อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
                       
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.