ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

ทำเนียบบุคลากร


  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  


นายแก้ว สุวรรณแปง
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายแก้ว สุวรรณแปง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายปฏิพัทธ์ ซ้อนเพ็ชร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายโชคชัย เรืองทอง
นิติกรปฏิบัติการ


น.ส.ธวัลรัตน์ ประสาทไชยพร
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ


นายณกฤช นันท์ธิกูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายธานินทร์ คีรีรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายเสนอ ไชยพฤกษ์
พนักงานดับเพลิง


นายพูน บานแย้ม
พนักงานดับเพลิง


นายยงยุทธ บุญเถื่อน
พนักงานขับรถยนต์


นางสังวาลย์ มามีไชย
คนงานทั่วไป


นายจำลอง ไชยมาก
นักการภารโรง


นายสังกร ชนนิยม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายนุเทพ เนินริมหนอง
คนงานประจำรถขยะ


นายฉลวย แว่นแก้ว
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวจันทิมา อาศัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
                       
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.