ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

โครงสร้างการบริหาร


  หน้าแรก     หัวหน้าส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ  


นายสุภาพงศ์ จันทรกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย


นางสาวสุมา พันธ์แหยม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย


นายแก้ว สุวรรณแปง
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางดวงพร สนอยู่
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวกฤตณ์พร วุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวนุชจรี ชาวแกลง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                       
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.