ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

โครงสร้างการบริหาร


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายสยาม กลางทุ่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย


นายมรกต การพึ่งตน
รองประธานสภา อบต.บางกะไชย


นายสุภาพงศ์ จันทรกูล
เลขานุการสภา อบต.บางกะไชย


นายบรรยง ยุทธวิชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายอำนวย เชยสมบัติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายพิศ มามีไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นายอานนท์ วงษ์ปรีชา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4


นางอุทัย สยามไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นางสาวนฤมล แซ่เฮง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นายประชิด โชคไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นายนริศ ลิขิตมณีชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นายบัลลังก์ ไชยวรรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายตรีรัตน์ สวัสดิไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายภาดล สมัครสมาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8


นายบุญเหลือ ไชยบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8


นายจักรกฤษ์ เชี่ยวชาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9


นายสุรพงษ์ อังกูรอรุณโรจน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
                       
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.