ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.


  หน้าแรก     การศึกษา 

การศึกษา
การศึกษา  

การศึกษา

               การศึกษาในตำบลบางกะไชยมีระดับการศึกษาสูงที่สุดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    มีโรงเรียนที่สังกัดกระทรวงศึกษา 2 แห่งคือโรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมปลายและโรงเรียนวัดบางกะไชยเปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางกะไชย  และการศึกษานอกระบบโรงเรียนของศูนย์บริการศึกษานอกระบบโรงเรียนอำเภอแหลมสิงห์ในเขตตำบลบางกะไชย 1 แห่ง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

จำนวนสถานศึกษาและระดับการเรียนการสอน

 

                       
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.